Privacyverklaring Fontana Travel

Fontana Travel (Reisorganisatie Fontana BV) hecht veel waarde aan uw privacy en vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina leest u meer over welke informatie wij met uw toestemming verzamelen, de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat uw rechten zijn.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • kunnen organiseren van uw gezondheidsvakantie
 • toesturen van reisbescheiden en overige relevante reisinformatie
 • verlenen van klantenservice
 • beantwoorden (telefonisch of per email) van vragen en/of informatieverzoeken
 • feedback om onze dienstverlening en/of die van onze partners te verbeteren
 • adequaat kunnen handelen bij eventuele calamiteiten
 • behandelen van eventuele klachten
 • administratieve doeleinden
 • versturen van nieuwsbrieven
 • versturen van brochures

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • nationaliteit
 • paspoort- of ID-nummer
 • telefoonnummer (vast en mobiel nummer)
 • telefoonnummer contactpersoon thuis (alleen door ons gebeld in geval van calamiteiten)
 • mailadres
 • boekingsinformatie als hotel, soort kuurprogramma (evenals eventuele aanvullende programma’s), vlucht, transfer, prijzen en datum van reservering of boeking

Daarnaast verwerken wij specifieke, door u verstrekte gegevens, zoals:

 • preferenties
 • wie uw eventuele reisbegeleider is
 • behoefte aan assistentie (luchthaven begeleiding bij aankomst en vertrek)
 • gebruik van (medische) hulpmiddelen als rollator, rolstoel, sondevoeding of beademingsapparatuur
 • moeten volgen van een speciaal dieet
 • informatie over uw specifieke medische conditie om op basis daarvan nadere informatie c.q. advies te kunnen geven

Door bovengenoemde persoonlijke informatie met ons te delen, gaat u ermee akkoord dat we deze informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen met derden om de door u aangevraagde diensten te kunnen verlenen. Als u uw toestemming intrekt, kan het zijn dat we de aangevraagde diensten niet of slecht gedeeltelijk kunnen verlenen.

NB Veel van onze kuurprogramma’s staan op de betreffende bestemming onder controle en toezicht van een arts. De arts en het overige aldaar werkzame paramedische personeel (waaronder fysiotherapeuten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn wettelijk gebonden aan hun geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat zij uw medische gegevens niet aan anderen mogen verstrekken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens delen we alleen met onze partners (hotel-, luchtvaart- en overige vervoerspartners), maar uitsluitend wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Sommige van onze partners zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd. Ook zij worden beschouwd als individuele verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens en dragen zij daarvoor individueel de verantwoordelijkheid.

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) uw persoonsgegevens te verstrekken en te verwerken in het kader van grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om toch behulpzaam te zijn naar overheidsinstanties.

Naast onze reis gerelateerde partners, maken wij ook gebruik van derde partijen voor het verzorgen van de financiële administratie, het verzenden van onze brochures en het verzorgen van onze IT-infrastructuur. Met al dergelijke partijen hebben we een verwerkingsovereenkomst die de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Reis- en/of annuleringsverzekeringen die u via ons afsluit lopen via de Europeesche/a.s.r. De Europeesche is, evenals Fontana Travel, zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegeven en is dientengevolge verplicht zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over de privacyverklaring van de Europeesche kunt u via deze link lezen: https://asrnederland.nl/privacyverklaring

Ten slotte: Fontana Travel zal nooit en te nimmer uw gegevens voor marketingdoeleinden verkopen of verhuren aan of delen met derden!

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen er technisch en organisatorisch alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik:

 • Binnen onze organisatie hebben alleen geautoriseerde medewerkers – die gehouden zijn aan een geheimhoudingsplicht – toegang tot uw gegevens.
 • De online opslag en doorgifte van uw gegevens zijn beveiligd middels technieken die up-to-date worden gehouden. Zo maken onze websites (https://fontana-travel.nl en https://gezondheidsvakanties.be) onder meer gebruik van een beveiligde SSL verbinding (te herkennen aan het slotje en de https:// in de adresbalk).
 • We maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig deze beveiligingen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

In het geval we uw persoonsgegevens feitelijk verwerken, blijft u eigenaar van uw gegevens. Daarom hebt u recht op:

1. Toegang en informatie

U kunt informatie opvragen over de gegevens van u die we opslaan en gebruiken. We zijn gaarne bereid uw eventuele vragen te beantwoorden.

2. Wissen

U kunt verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op te slaan (bijvoorbeeld om fiscale redenen).

3. Rectificeren

U kunt ook verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij verwerken, onjuist of onvolledig zijn.

4. Beperken

U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

 • De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist.
 • De verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens (omdat u mogelijk in een later stadium toegang wilt hebben tot de persoonsgegevens) en u ons verzoekt om in plaats hiervan het gebruik te beperken.
 • We uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de vooraf bepaalde doelen, maar u de gegevens mogelijk nodig hebt in het kader van juridische procedures.
 • U op basis van uw rechtmatige belang bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fontana Travel.

Tijdens de looptijd van uw ‘bezwaar’ en onze beoordeling ervan zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken.

5. Bezwaar

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de rechtmatige belangen van Fontana Travel, kunt u bezwaar maken tegen verdere verwerking op deze juridische grond. Fontana Travel zal kennisnemen van uw bezwaar en bepalen of onze rechtmatige belangen opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten envrijheden. In het geval we uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden middels onze nieuwsbrief verwerken op basis van uw rechtmatige belangen, kunt u hier te allen tijde bezwaar tegen maken via de afmeldingskoppeling in elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt. We zullen u dan zo snel mogelijk afmelden.

6. Gegevensportabiliteit

In het geval we uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. We zullen u dan een machinaal leesbaar bestand verstrekken van uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt.

7. Toestemming intrekken

U hebt altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming is niet van invloed op de wettigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Wanneer u gebruik wilt maken van de voornoemde rechten en/en/of andere vragen, opmerkingen en/of klachten hebt, neemt u dan contact op met Fontana Travel met uw gemotiveerde verzoek.

Links naar andere websites en/of bronnen

Onze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. Onze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op dergelijke andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot onze eigen website. Wij adviseren u derhalve dringend de betreffende privacybepalingen en disclaimers van deze websites en/of bronnen aandachtig door te nemen, voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Contact

Bij vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Reisorganisatie Fontana BV, Apeldoornseweg 53, 6814 BJ, Arnhem (Nederland)

mail: info@fontana-travel.nl / info@gezondheidsvakanties.be

tel: +31(0)26 4425847

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kijk daarom regelmatig op deze pagina voor het actuele privacybeleid.

Laatste wijziging juni 2021