Algemene voorwaarden Reisorganisatie Fontana

Reisorganisatie Fontana (verder te noemen Fontana) is een besloten vennootschap naar Nederlands Recht met statutaire zetel in Arnhem en aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 9074909.

RESERVERINGEN

U kunt uw reis online via onze website, per email of telefonisch reserveren. Deze reservering is op aanvraag. Fontana neemt vervolgens uw reservering in behandeling en zal zo spoedig mogelijk uw reis bevestigen. Vanaf dat moment is uw reservering definitief.

De boeker is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de volledige voor- en achternamen, zoals vermeld in het paspoort of op ID-kaart, alsook de geboortedatum. De boeker dient na ontvangst van onze bevestiging te controleren dat de namen correct vermeld staan. In geval van een foutieve vermelding dient u ons dit nog dezelfde dag te laten weten. Laat de boeker dit na, dan zijn eventuele kosten die voortvloeien uit het alsnog aanpassen van de naam voor rekening van de boeker.

Wij verzoeken de boeker, voorafgaand aan de reservering, eerst advies in te winnen bij de huisarts of medische specialist om mogelijke contra-indicaties voor het kuren te bespreken. Op de bestemming kijkt een arts eveneens naar mogelijke contra-indicaties die bepaalde behandelingen kunnen uitsluiten. Worden deze vastgesteld of is er een vermoeden, dan zal de arts kijken naar alternatieve behandelingen die wel mogelijk zijn en op basis daarvan een aangepast behandelplan opstellen. De arts op de bestemming heeft hierbij altijd het laatste woord daar deze verantwoordelijk is voor uw gezondheid en welzijn tijdens het kuren.

Fontana gaat ervan uit dat elke gast zichzelf kan behelpen. Gasten die extra hulp nodig hebben, zijn van harte welkom op onze reizen, doch dienen dan wel zelf te zorgen voor een begeleid(st)er gedurende de reis.

Alle ons ter beschikking gestelde informatie zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

RESERVERINGSKOSTEN

Per nota berekent Fontana aan reserveringskosten een bedrag van € 30 (minimaal € 15 p.p.) voor vliegreizen (waarvan de vlucht bij ons is gereserveerd) en reizen binnen Nederland. Voor reizen per eigen vervoer naar het buitenland bedragen de reserveringskosten € 40 (minimaal € 20 p.p.).

GEPUBLICEERDE PRIJZEN

De meest actuele prijzen treft u op onze website waar exact wordt aangegeven wat inbegrepen is. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van reserveren.

De in onze brochure gepubliceerde ‘vanaf prijzen’ zijn informatief en worden bepaald door de periode waarin de reis wordt gemaakt (indien de reis in meerdere seizoenen valt, wordt de prijs berekend naar het aantal nachten per seizoen), wisselkoersen en eventuele aanbiedingen.

De ANVR reisvoorwaarden staan ons toe wijzigingen in de vervoerskosten, inclusief brandstofkosten en verschuldigde belastingen door te berekenen. Op onze reizen binnen de Europese Unie is BTW verschuldigd en is deze in de prijs inbegrepen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient de boeker een aanbetaling van € 350 per persoon te voldoen plus de kosten van een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering, die via Fontana wordt afgesloten. De resterende reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek in bezit van Fontana te zijn. Bij reserveringen binnen 4 weken voor vertrek is de hele reissom direct verschuldigd.

Indien het resterende bedrag niet op tijd door ons ontvangen is, behoudt Fontana het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dit geval zijn de voorwaarden aangaande ‘annulering door de boeker’ van toepassing en zullen als zodanig worden verrekend.

Reisbescheiden worden pas afgegeven na volledige betaling van de reissom en ca. 10 dagen voor vertrek naar de boeker verzonden.

REISDOCUMENTEN EN VERZEKERINGEN

De boeker is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, e.d. Kosten die voortvloeien uit het ontbreken van deze vereiste documenten zijn voor rekening van de boeker zelf.

Voor reizen is een goede reis- en annuleringsverzekering essentieel. Fontana stelt een reisverzekering met ongevallen dekking verplicht. De boeker kan een reis- en/of annuleringsverzekering bij Fontana of zelf afsluiten. Bij Fontana afgesloten verzekeringen worden ondergebracht bij a.s.r.

Gedurende de gehele reis- en verblijfsduur is de boeker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bagage. Voor verlies, schade of diefstal accepteert Fontana geen aansprakelijkheid. Eventuele klachten of aangiften ter zake verlies, diefstal en/of schade worden niet door Fontana in behandeling genomen.

De boeker wordt geadviseerd tevens een Europese gezondheidskaart, oftewel een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen bij zijn/haar zorgverzekeraar. De EHIC heeft als doel de procedure m.b.t. het verkrijgen van medische hulp voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken.

WIJZIGINGEN DOOR BOEKER

Tot 4 weken vóór vertrek kan men om wijziging van de reisdatum verzoeken, die dan – voor zover mogelijk – zal worden doorgevoerd. Men is dan € 50 wijzigingskosten per nota verschuldigd. Indien hieraan additionele kosten verbonden zijn, dan zijn deze geheel voor rekening van de boeker.

In geval een vliegticket reeds geprint is, gelden er echter andere voorwaarden. Deze variëren per luchtvaartmaatschappij en zijn op aanvraag beschikbaar. Voor wijzigingen van reiscomponenten (zoals kuurprogramma’s, verzorging etc.) wordt € 10 p.p. in rekening gebracht. Binnen 4 weken voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

HERROEPING DOOR FONTANA BIJ GROEPSREIZEN

Fontana kan de reisovereenkomst bij groepsreizen binnen uiterlijk 20 dagen voor vertrek opzeggen als het minimum aantal deelnemers niet behaald is. Reeds gedane (aan-)betalingen worden dan binnen 14 dagen terugbetaald.

ANNULERINGEN DOOR BOEKER

Indien de boeker zijn reis annuleert, zijn naast de reserveringskosten en de premie van de annuleringsverzekering (indien bij Fontana afgesloten), ook de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 100% van de kosten van het vliegticket (indien het ticket al uitgegeven is)
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling en 100% van de kosten van het vliegticket (indien het ticket al uitgegeven is)
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling en 100% van de kosten van het vliegticket (indien het ticket al uitgegeven is)
  • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling
  • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling
  • bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds).

Annuleringen dient de boeker altijd schriftelijk te melden bij Fontana. Annuleringen buiten onze kantooruren (maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.30 uur) en tijdens nationale feestdagen worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Zodra de reis begonnen is, vindt er géén restitutie van niet gebruikte diensten plaats (zoals vlucht, transfer, accommodatie, verzorging, behandelingen etc.). Indien de boeker een gedeelte van een kuurprogramma niet heeft gevolgd, kan op grond daarvan geen restitutie plaatsvinden.

FOUTEN

Fontana is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen op haar website, in haar brochure en folders. Fontana behoudt zich het recht voor om gepubliceerde gegevens (ook prijzen) die niet meer kloppen te herroepen.

Herroeping van de reisovereenkomst wegens correctie (o.a. van fouten in de berekening van de reissom) of vanwege overige redenen is toegestaan. Dit zal zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding geschieden onder opgaaf van redenen. De boeker heeft in dit geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden, indien deze wenst te annuleren.

GARANTIE VOOR U ALS CONSUMENT

Fontana is aangesloten bij de ANVR (nr. 05421), Stichting Garantiefonds Reisgelden (nr 1151) en het Calamiteitenfonds. Tevens heeft Fontana een IATA-vergunning (nr. 572.19676).

ANVR

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De Fontana reizen worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden) die van toepassing zijn op al onze reizen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Over de inhoud van door Fontana vastgestelde eigen bepalingen heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Reizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

SGR

U kunt ons lidmaatschap van de SGR controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen onze reizen onder de garantie van de SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Voor de SGR-garantie wordt géén publieksbijdrage geheven.

Calamiteitenfonds

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Voor het Calamiteitenfonds geldt een publieksbijdrage van € 2,50 per nota.

VERANTWOORD TOERISME

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft, samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

BESTRIJDING SEKSUELE UITBUITING VAN KINDEREN

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij Fontana beschikbaar.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Fontana zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

Fontana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger dient te zijn verzekerd (middels een reisverzekering met ongevallen dekking dan wel ziektekostenverzekering) of optioneel is verzekerd (bijvoorbeeld middels een annuleringsverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Fontana ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

KLACHTEN

Fontana heeft de uiterste zorg besteed aan de voorbereiding en uitvoering van uw reis. Zij is daarbij mede afhankelijk van anderen. Vergeet niet dat in andere landen vaak andere normen gelden dan in Nederland en dat u daar rekening mee dient te houden bij uw beoordeling.

Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen tijdens uw reis, wendt u zich dan tot de Fontana hostess (indien aanwezig) of tot de directie van het spa resort om hen in de gelegenheid te stellen ter plaatse het probleem te verhelpen. Indien op deze manier niet naar tevredenheid een oplossing is gevonden, dient u telefonisch of per email contact op te nemen met het Fontana kantoor te Velp, zodat wij alsnog een oplossing voor uw probleem kunnen zoeken. Klachten die niet op de bestemming aan ons kantoor zijn gemeld, worden achteraf niet in behandeling genomen en is een eventueel recht op schadevergoeding uitgesloten.

Telefoon: 0031(0) 26 442 5847 (NL) / +32(0) 3 808 4480 (BE)

Email: info@fontana-travel.nl / info@gezondheidsvakanties.be