Algemene voorwaarden

Reisorganisatie Fontana (verder te noemen Fontana) is een besloten vennootschap naar Nederlands Recht met statutaire zetel in Arnhem en aldaar ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 9074909.

Fontana heeft een volledige IATA-vergunning en is aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds. Op onze reizen zijn de ANVR voorwaarden van toepassing.

RESERVERINGEN

U kan uw reis online via onze website, per email of telefonisch reserveren. Deze reservering is op aanvraag. Fontana neemt vervolgens uw reservering in behandeling en zal zo spoedig mogelijk uw reis bevestigen. Vanaf dat moment is uw reservering definitief.

Bij de reservering kan een speciale preferentie worden opgegeven, bijvoorbeeld m.b.t. de kamer, etage e.d. Alhoewel wij zo veel mogelijk rekening houden met dergelijke voorkeuren, attenderen wij u er ten overvloede op dat deze géén garanties zijn en evenmin rechten scheppen jegens andere gasten.

De boeker is zelf verantwoordelijk voor het correct doorgeven van de volledige voor- en achternamen en geboortedatum, zoals deze in het paspoort/identiteitskaart vermeld staan. De boeker dient na ontvangst van onze bevestiging te controleren dat de namen correct vermeld staan.

In geval van een foutieve vermelding, dient u ons dit nog dezelfde dag te laten weten. Laat boeker dit na, dan zijn eventuele kosten die voortvloeien uit het alsnog aanpassen van de naam voor rekening van de boeker.

Wij verzoeken boeker, voorafgaand aan de reservering, eerst advies in te winnen bij de huisarts of medische specialist om mogelijke contra-indicaties voor het kuren te bespreken. Op de bestemming kijkt de arts eveneens naar mogelijke contra-indicaties die bepaalde behandelingen kunnen uitsluiten. Worden deze vastgesteld of is er een vermoeden, dan zal de arts kijken naar alternatieve behandelingen die wel mogelijk zijn en op basis daarvan een aangepast behandelplan opstellen. De arts heeft hierbij altijd het laatste woord daar deze verantwoordelijk is voor uw gezondheid en welzijn tijdens het kuren.

Fontana gaat ervan uit dat elke gast zichzelf kan behelpen. Gasten die extra hulp nodig hebben, zijn van harte welkom op onze reizen, doch dienen dan wel zelf voor een begeleid(st)er te zorgen gedurende de reis.

Alle ons ter beschikking gestelde informatie zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden behandeld.

RESERVERINGSKOSTEN

Per nota berekent Fontana voor vliegreizen (waarvan de vlucht bij ons is gereserveerd) en reizen binnen Nederland een bedrag van € 25 (minimaal € 12,50 p.p.) aan reserveringskosten en bij reizen per eigen vervoer naar het buitenland een bedrag van € 35 (minimaal € 17,50 p.p.).

GEPUBLICEERDE PRIJZEN

De meest actuele prijzen vindt u op onze website, waarop exact aangegeven wordt wat niet inbegrepen is in de reissom. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid op het moment van reserveren.

De ANVR reisvoorwaarden staan ons toe wijzigingen in de vervoerskosten, inclusief brandstofkosten en verschuldigde belastingen door te berekenen. Op onze reizen binnen de Europese Unie is BTW verschuldigd en is deze in de prijs inbegrepen.

De in de Fontana brochure gepubliceerde ‘vanaf prijzen’ zijn informatief en worden bepaald door de periode waarin de reis wordt gemaakt (indien de reis in meerdere seizoenen valt, wordt de prijs berekend naar het aantal nachten per seizoen), wisselkoersen en eventuele aanbiedingen.

BETALINGSVOORWAARDEN

Na ontvangst van de boekingsbevestiging dient boeker per persoon een aanbetaling van € 350 te voldoen plus de kosten van een eventuele reis- en/of annuleringsverzekering. De resterende reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrek in bezit van Fontana te zijn.

Bij reserveringen binnen 4 weken voor vertrek is de hele reissom direct verschuldigd.

Indien het resterende bedrag niet op tijd door ons ontvangen is, behoudt Fontana het recht om de overeenkomst op te zeggen. In dit geval zijn de voorwaarden aangaande ‘annulering door boeker’ van toepassing en zullen als zodanig worden verrekend.

Reisbescheiden worden pas afgegeven na volledige betaling van de reissom en ca. 10 dagen voor vertrek naar de boeker verzonden.

REISDOCUMENTEN EN VERZEKERINGEN

De boeker is zelf verantwoordelijk voor het hebben van geldige reisdocumenten, zoals paspoort, identiteitskaart, visa e.d. Kosten die voortvloeien uit het ontbreken van deze vereiste documenten zijn voor rekening van de boeker zelf.

Voor reizen is een goede reis- en annuleringsverzekering essentieel. Fontana stelt een reisverzekering verplicht. Boeker kan een reis- en/of annuleringsverzekering bij Fontana of zelf afsluiten. Bij Fontana afgesloten verzekeringen worden ondergebracht bij de Europeesche.

Gedurende de gehele reis- en verblijfsduur is de boeker zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bagage. Voor verlies, schade of diefstal accepteert Fontana geen aansprakelijkheid. Eventuele klachten of aangiften ter zake verlies, diefstal en/of schade worden niet door Fontana in behandeling genomen.

Boeker wordt geadviseerd tevens een Europese gezondheidskaart, oftewel een European Health Insurance Card (EHIC) aan te vragen bij hun zorgverzekeraar. De EHIC heeft als doel de procedure m.b.t. het verkrijgen van medische hulp voor Nederlandse verzekerden in het buitenland en de afwikkeling rondom de de verleende hulp voor buitenlandse zorgverleners te vergemakkelijken.

WIJZIGINGEN DOOR BOEKER

Tot 4 weken vóór vertrek kan men om wijziging van de datum van een reis verzoeken, die dan -voor zover mogelijk- zal worden doorgevoerd. Men is dan € 50 p.p. wijzigingskosten verschuldigd. Indien hieraan additionele kosten verbonden zijn, dan zijn deze geheel voor rekening van de boeker.

In geval een vliegticket reeds geprint is, gelden er echter andere voorwaarden. Deze variëren per luchtvaartmaatschappij en zijn op aanvraag beschikbaar. Voor wijzigingen van reiscomponenten (zoals kuurprogramma’s, verzorging etc.) wordt € 10 p.p. in rekening gebracht. Binnen 4 weken voor vertrek zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

ANNULERINGEN DOOR BOEKER

Indien de boeker zijn reis annuleert, zijn naast de reserveringskosten en de premie van de annuleringsverzekering (indien bij Fontana afgesloten), ook de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling en 100% van de kosten van het vliegticket (indien het ticket al uitgegeven is)
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling en 100% van de kosten van het vliegticket (indien het ticket al uitgegeven is)
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling en 100% van de kosten van het vliegticket (indien het ticket al uitgegeven is)
  • bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling
  • bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 90% van de reissom (excl. reserveringskosten en bijdrage Calamiteitenfonds) met als minimum de aanbetaling
  • bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de vertrekdag of later: 100% van de reissom.

Annuleringen dient boeker altijd schriftelijk te melden bij Fontana. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Zodra de reis begonnen is, vindt er géén restitutie van niet gebruikte diensten (zoals vlucht, transfer, accomodatie, verzorging, kuurbehandelingen etc.) plaats. Indien boeker een gedeelte van een kuurprogramma niet heeft gevolgd, kan op grond daarvan géén restitutie plaatsvinden.

GARANTIE VOOR U ALS CONSUMENT

Reisorganisatie Fontana is aangesloten bij de ANVR (nr. 05421), Stichting Garantiefonds Reisgelden (nr 1151) en het Calamiteitenfonds. Tevens heeft Fontana een volledige IATA-vergunning (nr. 572.19676).

Alle reizen uit het Fontana aanbod vallen onder deze volledige garantie.

ANVR: De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover.

De Fontana reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op ANVR consumentenvoorwaarden

SGR: U kunt ons lidmaatschap van de SGR controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op de Fontana site en in onze brochure gepubliceerde reizen onder de garantie van de SGR.

Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Voor de SGR-garantie wordt géén publieksbijdrage geheven.

Calamiteitenfonds: Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite/ in onze brochure gepubliceerde reizen (behoudens Fontana Resort Bad Nieuweschans) onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van)uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor het Calamiteitenfonds geldt een publieksbijdrage van € 2,50 per factuur.

FOUTEN

Fontana is niet gebonden aan kennelijke fouten en vergissingen op haar website, in haar brochure en folders. Fontana behoudt zich het recht voor om gepubliceerde gegevens (ook prijzen) die niet meer kloppen te herroepen.

Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping zal zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De boeker heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden, indien deze wenst te annuleren.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Fontana zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

Fontana aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.

De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering) en voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), wordt uitgesloten.

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Fontana ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is zelf aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

KLACHTEN

Fontana heeft de uiterste zorg besteed aan de voorbereiding en uitvoering van uw reis. Zij is daarbij mede afhankelijk van anderen. Vergeet niet dat in andere landen vaak andere normen gelden dan in Nederland en dat u daar rekening mee dient te houden bij uw beoordeling.

Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen tijdens uw reis, wendt u zich dan tot de Fontana hostess (indien aanwezig) of tot de directie van het hotel of kuurkliniek om hen in de gelegenheid te stellen ter plaatse het probleem te verhelpen. Indien op deze manier niet naar tevredenheid een oplossing is gevonden, dient u telefonisch of per email contact op te nemen met het Fontana kantoor te Arnhem, zodat wij alsnog een oplossing voor uw probleem kunnen zoeken. Klachten die niet op de bestemming aan ons kantoor zijn gemeld, worden achteraf niet in behandeling genomen en is een eventueel recht op schadevergoeding uitgesloten.

Telefoon: 0031(0)26 442 5847

Email: info@fontana-travel.nl / fontana@fontana-travel.nl

Klachten over door Fontana gemaakte reservering en/of verstrekte advies en informatie moeten binnen 2 maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft bij Fontana worden ingediend. Fontana zal uiterlijk 1 maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

GESCHILLEN

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw schriftelijke klacht door Fontana, dan kan u tot uiterlijk 12 maanden na indiening van de klacht het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag (www.sgc.nl). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van de Fontana reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Reizigers worden geacht bovengenoemde reisvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij reservering van een reis gaan de reizigers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Tenslotte: De meest actuele informatie over onze bestemmingen, reizen en voorwaarden treft u op onze website. De meest recente versie van onze reisvoorwaarden wordt tezamen met de definitieve boekingsbevestiging van de reis toegestuurd.

© Reisorganisatie Fontana 2019 - Niets van deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fontana.